REGULAMENTUL CAMPANIEI

„Te abonezi la newsletterul Hervis si castigi”

Organizat de Hervis Romania
(perioada 16.05.2017 – 12.06.2017)

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1. Organizatorul campaniei „Te abonezi la newsletterul Hervis si castigi” (numit in cele ce urmeaza "Campania") este S.C. Hervis Sport & Fashion SRL (Romania), cu sediul social in Str. Gheorghe Titeica, nr 121 C, etaj 3 sector 2, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9697/2013., avand Cod Unic de Inregistrare RO 21479454, tel. +40 212.04.95-15, fax. +40 372.03.69-07, email office@hervis-sports.ro, inregistrata la Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal, cu nr. 18000.

1.2 Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3 Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

ART. 2. Perioada si aria de desfasurare a Concursului
2.1. Concursul este organizata si se desfasoara in perioada 16.05.2017, ora 00:00:01 - 12.06.2016, ora 23:59:59 (denumita in continuare „Perioada Campaniei”), pe intreg teritoriul Romaniei, pe website-ul http://hervis-newsletter.ro si pe pagina de Facebook http://www.facebook.com/hervis.ro, in conformitate cu (i) prevederile prezentului Regulament si (ii) termenii si conditiile de utilizare ale website-ului http://hervis-newsletter.ro si ale platformei www.Facebook.com. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada Campaniei sau de a decide incetarea acesteia.

ART. 3. Regulamentul oficial al Concursului
3.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

 • pe website-ul http://hervis-newsletter.ro in sectiunea Regulament;
 • pe pagina de facebook http://www.facebook.com/hervis.ro in sectiunea dedicata Concursului;
 • in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorilor din Str. Gheorghe Titeica, nr 121 C, etaj 3 sector 2, Bucuresti, Romania, in atentia departamentului Marketing.

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul http://hervis-newsletter.ro si pe pagina de Facebook http://www.facebook.com/hervis.ro.

ART. 4. Dreptul de participare. Drepturi de proprietate intelectuala
4.1. La Campanie are dreptul sa participe orice persoana fizica cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania si care la data inscrierii au implinit varsta de 18 ani.

4.2. Nu au dreptul sa participe in Campanie urmatoarele categorii de persoane:

- angajatii companiilor: Hervis Sports Romania;
- angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei. De asemenea, rudele de gradul I si afinii angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Campanie.

4.3. Prin participarea la acest Concurs, fiecare participant declara ca toate drepturile patrimoniale de autor, precum si toate drepturile conexe drepturilor de autor in legatura cu operele scrise, audiovizuale si cu prestatiile interpretilor realizate in legatura cu Concursul vor fi cedate Organizatorului, in vederea aducerii la cunostinta publicului, fixarii, distribuirii, inchirierii sau oricaror altor operatiuni decise de Organizator. Cesiunea drepturilor patriomoniale de autor si a drepturilor conexe drepturilor de autor va avea loc la momentul finalizarii operelor, fara a mai fi nevoie de alte formalitati in acest sens si fara achitarea vreunei remuneratii aditionale dobandirii dreptului de a ii fi promovata opera si de a dobandi eligibilitate la premiul concursului. Drepturile cesionate Organizatorilor vor putea fi exploatate de acesta in mod liber, fara limitari in timp sau in spatiu.

ART.5. Mecanismul campaniei
(1)Pentru ca inscrierea sa fie valabila in vederea participarii la Campania promotionala este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 • participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;
 • sa urmeze pasii astfel:

  1. sa aiba dreptul de participare conform Regulamentului, articoulul 4;
  2. sa acceseze website-ul http://hervis-newsletter.ro sau pagina de Facebook http://www.facebook.com/hervis.ro in sectiunea dedicata Concursului;
  3. sa se aboneze la newsletter prin completarea formularului de inscriere;

(2) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Campaniei promotionale mentionata in Sectiunea 2 a prezentului Regulament al Campaniei promotionale.

(3) Un participant se poate inscrie o singura data in Campanie.

(4) Anuntarea castigatorilor se va face online, in sectiunea dedicata castigatorilor pe site-ul http://hervis-newsletter.ro pana la data de 30.06.2017.

(5) Nu vor fi luate in considerare inscrierile efectuate in urmatoarele conditii:

 • Daca acestea sunt inregistrate in afara perioadei de desfasurare a Campaniei promotionale;
 • Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului Campaniei promotionale. Se considera „frauda” si stergerea expresa a unui cont, in vederea creerii unui alt cont cu aceleasi date, in perioada de desfasurare a Campaniei promotionale.

(6) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Campaniei promotionale mentionata in Sectiunea 2 a prezentului Regulament.

(7) Un participant se poate inscrie o singura data in cadrul Campaniei si poate castiga 1 (un) singur premiu oferit prin tragere la sorti.

(8) In data de 15.06.2017 se vor extrage castigatorii unui premiilor oferite in cadrul Campaniei impreuna cu cate 5 rezerve aferente. Vor intra in tragere la sorti toate inscrierile valide din perioada 16.05.2017 - 12.06.2017.

(9) Tragerea la sorti se va efectua in prezenta unui Notar Public. Castigatorii vor fi afisati online pe pagina http://hervis-newsletter.ro.

(10) Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de catre Participant Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora.

(11) Castigatorii premiilor oferite in cadrul Promotiei vor fi contactati de catre un reprezentant al Organizatorului in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data castigului, respectiv a tragerii la sorti, pentru a fi informati in legatura cu premiul castigat si procedura de validare. Participantii desemnati castigatori vor fi apelati la numarul de telefon mobil cu care s-au inscris in Promotie.

(12) Odata cu anuntarea acestuia, reprezentantii Organizatorului vor colecta datele de identificare complete ale castigatorului.

(13) Participantii extrasi castigatori, care din motive independente de vointa Organizatorului nu pot fi contactati de catre Organizator in termen de 2 zile lucratoare (castigatorul nu raspunde, are telefonul inchis, nu se afla in aria de acoperire, etc, fara ca enumerarea sa fie limitativa), vor fi invalidati si se va apela la rezerve in ordinea in care acestea au fost extrase. Procedura de anuntare a rezervelor este aceeasi cu procedura de anuntare a castigatorilor.

(14) In cazul in care oricare dintre castigatorii Promotiei se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

(14) In cazul in care oricare dintre castigatorii Promotiei se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

ART. 6. Premiile Campaniei Promotionale
(1) In cadrul campaniei „Te abonezi la newsletterul Hervis si castigi” se acorda 6 premii constand in: - 4 premii, fiecare constand in voucher valoric in valoare de 100 RON - TVA inclus; - 1 premiu constand in Bicicleta in valoare de 699.99 RON – TVA inclus; - 1 prmeiu constand in Apple iPad mini 2 in valoare de 1349.99 RON – TVA inclus.

(2) Valoarea totala a premiilor este de 2449.98 RON (TVA inclus).

(3) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor.

ART. 7. ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR
(1) Premiile nu sunt transmisibile catre alte persoane. Castigatorii vor fi contactati de organizator, telefonic in termen de 5 zile lucratoare de la data tragerii la sorti.

(2) Odata cu anuntarea acestora, reprezentantii Organizatorului vor colecta datele de identificare complete ale castigatorului (nume, prenume, adresa de corespondenta, adresa email valida, CNP, serie si numar CI) pentru validarea premiului castigat si livrarea acestuia.

(3) Participantii desemnati castigatori, care din motive independente de vointa Organizatorului nu pot fi contactati de catre Organizator in termen de 5 zile lucratoare (castigatorul nu raspunde, are telefonul inchis, nu se afla in aria de acoperire, etc, fara ca enumerarea sa fie limitativa), vor fi invalidati si se va apela la rezerve in ordinea in care acestea au fost extrase. Procedura de anuntare a rezervelor este aceeasi cu procedura de anuntare a castigatorilor.

(4) Premiile oferite in cadrul Campaniei vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre castigatori, pe cheltuiala Organizatorului, prin curierat rapid, ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, in termen de maxim 40 de zile lucratoare de la incetarea Campaniei si validarea premiilor.

(5) Premiile neacordate si/sau nevalidate vor ramane in proprietatea Organizatorului.

ART. 8. Conditii de validitate
Pentru ca un participant sa aiba dreptul de a castiga unul din premiile campaniei, trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:
- sa aiba dreptul de participare conform articolului 4 al prezentului Regulament;
- sa se aboneze la newsletter;
Validarea inscrierilor va fi facuta de catre Organizator prin verificarea indeplinirii conditiilor de validitate. Participantii care nu fac dovada indeplinirii acestor conditii nu vor fi validati. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unor inscrieri, decizia Organizatorilor este definitiva. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru Inscrierile necorespunzatoare.

ART. 9. Limitarea Raspunderii
(1) Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(2) Organizatorii Campaniei promotionale nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra premiilor castigate cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de Ordonanta Guvernului 99/2000 („OG99/2000”) privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea 650/2002.

(3) In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia comisiei este definitiva.
Validarea inscrierilor va fi facuta de catre Organizator prin verificarea indeplinirii conditiilor de validitate. Participantii care nu fac dovada indeplinirii acestor conditii nu vor fi validati. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unor inscrieri, decizia Organizatorilor este definitiva. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru Inscrierile necorespunzatoare.

Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

a) Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personal.

b) Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea, din orice motive, a unui castigator de a intra in posesia premiului castigat.

c) Defectiuni tehnice ale operatorului de telefonie mobila;

c) Defectiuni tehnice ale operatorului de telefonie mobila;

d) Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale site-ului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului.

e) Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele Campaniei promotionale).

f) Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decat cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer versiunea minima 6, Mozilla versiunea minima 3, Opera 9, ), Sistem de operare minim Windows 2000, Google Chrome), iOS (versiunea minima 7) si Android (versiune minima 4.1).

g) Situatiile in care anumite persoane inscrise in Campania promotionala sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Campania promotionala, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea campaniei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice si/sau intreruperile care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau nefuctionarea/functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.
Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la Campania promotionala. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Campaniei promotionale (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), premiile obtinute in urma Campaniei promotionale, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea a acestora.
Participantii accepta cu titlu definitiv si irevocabil toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei promotionale sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei promotionale. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile prevazute in Regulamentul Campaniei promotionale sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei promotionale. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa de corespondenta si adresa de email valida si numarul de telefon mobil).
Organizatorul nu va fi responsabil pentru toate si oricare reclamatii, de orice natura, referitoare la premiile acordate, ulterioare semnarii de primire a premiilor de catre Participantii desemnati castigatori.

Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate primi premiul din cauza numelui, prenumelui, telefonului, adresei de corespondenta sau adresei de mail transmise gresit.

ART. 10. Litigii
(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei promotionale se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti, potrivit legii romane.

(2) Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei promotionale se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

ART. 11. Taxe si impozite
Co-organizatorul Campaniei (Österreich Werbung Kft Bucuresti Reprezentanta Romania, Oficiul National de Turism al Austriei) va fi responsabil pentru calcularea, retinerea si virarea impozitului din premii conform Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal si a actelor normative de modificare si completare a acesteia. Impozitul de datorat se va aplica pe venitul net, determinat ca diferenta intre venitul din premii si suma reprezentand venit neimpozabil.
Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale legate de accesul la Internet in vederea inregistrării pe website sau pe pagina de Facebook, toate celelalte cheltuieli legate de aceasta campanie revenind in sarcina organizatorului.

ART. 12. Diverse
Prin inscrierea la campania „Te abonezi la newsletterul Hervis si castigi”, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, imaginea, numele, prenumele si orasul lor de resedinta sa fie facute publice potrivit legislatiei in vigoare .
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru informatiile eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a email-ului, fie in cazul Facebook.com, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.

ART. 13. Prelucrarea datelor personale
Inscrierea in campanie prezuma cunoasterea regulamentului si acordul participantului pentru clauzele acestuia. Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale participantilor la acest campanie in conformitate cu Legea 677/2001.
Regulament, persoanele participante la campania care se desfasoara pe website-ul http://hervis-newsletter.ro, pe pagina de Facebook http://www.facebook.com/hervis.ro si castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal, inclusiv imaginea, sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.
Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi:

a) dreptul la informare (art.12) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege

b) dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator

c) dreptul de interventie asupra datelor (art.14) - potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat

d) dreptul de opozitie (art. 15) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza si fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare

e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)

f) dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in campanie exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului, conform Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, nr. 18000.

ART.14. Incetarea inainte de termen a campaniei, forta majora
Campania poate inceta inainte de termen, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie unilaterala a Organizatorului.

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campanie, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campania existent in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

înapoi